ที่ S&J เราเชื่อในความไว้ใจ ความโปร่งใสและการเชื่อมั่นในผู้ลงทุนของเราทุกๆท่าน เราสัญญาที่จะให้ข้อมูลและพัฒนาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

Notice: Undefined variable: tabs_parent_cn in /www/wp-content/themes/sjith/templates/investor-relations.php on line 58 Notice: Undefined variable: tabs_sub_tab in /www/wp-content/themes/sjith/templates/investor-relations.php on line 128 Notice: Undefined variable: tabs_parents_tab_link in /www/wp-content/themes/sjith/templates/investor-relations.php on line 140

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายการระหว่างกัน ปี 2565

รายการระหว่างกัน ปี 2565

รายการระหว่างกัน ปี 2564

รายการระหว่างกัน ปี 2564

รายการระหว่างกัน ปี 2563

รายการระหว่างกัน ปี 2563

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากรหลักปฏิบัติที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมหลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ปี 2566การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรามาส 2 ปี 2566แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลแจ้งวันหยุดประจำปี 2567

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2565

แจ้งวันหยุดประจำปี 2566การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ปี 2565แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัทคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1 ปี 2565แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 บนเว็บไซด์ของบริษัทS & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผล และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผล และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2564

แจ้งวันหยุดประจำปี 2565การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ปี 2564 การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2564แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมรายการเกี่ยวโยง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2564

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2563

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ประจำปี 2563 แจ้งมติการเลิกกิจการของบริษัทย่อยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่42 ประจำปี 2564จดหมายเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2563ให้สัตยาบันการต่อสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน 2563)แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่างสงกรานต์แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562การทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2562

ประกาศวันหยุด 2563แจ้งข่าวจดหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระฯคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2562 (แก้ไขกำไรขั้นต้นสำหรับงวด 3 เดือน)การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส และแจ้งมติอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์S & J ร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11ขอเรียนเชิญเข้ารวมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11” ประกาศจ่ายเงินผันผล ปี 2561แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1 ปี 2562 อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เปลี่ยนแปลง)การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40จดหมายแจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลการลงทุนของบริษัทย่อย

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประกาศวันหยุด2562 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอรัลกลาส จำกัดคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561S & J ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2561แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 บนเว็บไซต์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติมข้อมูล)อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

การใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บ Cookies ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล