ที่ S&J เราเชื่อในความไว้ใจ ความโปร่งใสและการเชื่อมั่นในผู้ลงทุนของเราทุกๆท่าน เราสัญญาที่จะให้ข้อมูลและพัฒนาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

Notice: Undefined variable: tabs_parent_cn in /www/wp-content/themes/sjith/templates/investor-relations.php on line 58 Notice: Undefined variable: tabs_sub_tab in /www/wp-content/themes/sjith/templates/investor-relations.php on line 128 Notice: Undefined variable: tabs_parents_tab_link in /www/wp-content/themes/sjith/templates/investor-relations.php on line 140

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

งบการเงินประจำปี 2567

งบการเงินประจำไตรมาส 1/2567

รายการระหว่างกัน ปี 2566

รายการระหว่างกัน ปี 2566

รายการระหว่างกัน ปี 2565

รายการระหว่างกัน ปี 2565

รายการระหว่างกัน ปี 2564

รายการระหว่างกัน ปี 2564

รายการระหว่างกัน ปี 2563

รายการระหว่างกัน ปี 2563

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากรหลักปฏิบัติที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมหลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2567

อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)อนุมัติการเลิกกิจการของบริษัทย่อยมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการเลิกกิจการของบริษัทย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกอนุมัติรายการเกี่ยวโยง

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ปี 2566การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรามาส 2 ปี 2566แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลแจ้งวันหยุดประจำปี 2567

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2565

แจ้งวันหยุดประจำปี 2566การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ปี 2565แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัทคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1 ปี 2565แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 บนเว็บไซด์ของบริษัทS & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผล และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผล และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2564

แจ้งวันหยุดประจำปี 2565การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ปี 2564 การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2564แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมรายการเกี่ยวโยง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2564

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2563

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3 ประจำปี 2563 แจ้งมติการเลิกกิจการของบริษัทย่อยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่42 ประจำปี 2564จดหมายเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2563ให้สัตยาบันการต่อสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41แจ้งวันหยุดชดเชย แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน 2563)แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่างสงกรานต์แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562การทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2562

ประกาศวันหยุด 2563แจ้งข่าวจดหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระฯคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2562 (แก้ไขกำไรขั้นต้นสำหรับงวด 3 เดือน)การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส และแจ้งมติอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์S & J ร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11ขอเรียนเชิญเข้ารวมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11” ประกาศจ่ายเงินผันผล ปี 2561แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1 ปี 2562 อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เปลี่ยนแปลง)การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40จดหมายแจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลการลงทุนของบริษัทย่อย

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประกาศวันหยุด2562 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอรัลกลาส จำกัดคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561S & J ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2561แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 บนเว็บไซต์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติมข้อมูล)อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

การใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บ Cookies ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล