• โครงการประชารัฐ SJI ปลูกกล้วยช่วยช้าง 

   1. หลักการและเหตุผล  ด้วยจิตสำนึกแห่งควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่บริษทั้งให้ความสำคัญมาโดยตลอด ต้ังแต่การกำหนด นโยบายกำจัดต้ังคณะทำ งาน การกำหนดทิศทางการดำ เนินกิจกรรมที่สอดคลอ้งและครอบคลุมท้ังในด้านของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือด้านศำสนกุศลต่างๆ ท้ังน้ียังรวมไปถึงโครงการช่วยเหลือ ดูแลรักษำสัตว์ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ โดยเฉพาะช้าง ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยมำตั้งแต่โบราณโดยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ช้าง ติดต่อกันมานานกว่า 10 ปี ภายใต้สโลแกน “ ช้างหิว ช้างป่วย ผู้ช่วยคือ เอส แอนด์ เจ”  โดยเริ่มต้น จากโครงการอนุรักษช้างศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย บริษัท เอส แอนด์เจฯ ได้สร้างคลีนิคช้างเพื่อทำ การรักษา ช้ำงและสัตว์ต่างๆ ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบำบัดเจ็บเบื้องต้น ก่อนส่งไปรักษาในโรงพยาบาลสัตว์และในอีก 2 ปี ต่อมาบริษัท เอส  แอนด์เจฯ ได้จัดสร้างคลีนิตช้างแห่งที่2ข้ึน ณ.บ้านชรา จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีช้างในการดูแลมากกว่า 20 เชือก ต่อมาในปี 2559  เราได้ขยายโครงการช้างไปยังจังหวัดตาก โดยสร้างสถานีอนามัยช้างที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อดูแลช้างใน 5 อำเภอ จำนวนกว่า 200  เชือก และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำช้างเข้าร่วมในโครงการโลกของช้ำง ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์คชศึกษำ อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ จำนวน 3 เชือก เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยเหลือช้างในโครงการให้มี ความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทฯจึงจัดให้มีโครงการประชารัฐ SJI ปลูกกล้วยช่วยช้างข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช้างมีแหล่งอาหารที่ดี และเพียงพอตลอดท้ังปีด้วยกิจกรรมการปลูกกล้วยและ หญ้าเนเปีย บนพื้นที่ 20 ไร่ ของศูนย์คชศึกษา บ้านตำกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ […]

   ดูเพิ่มเติม
  • โครงการอาสาสมัคร

   ในปี 2560 บริษท S&J ได้บริจาค โต๊ะ และเก้าอี้ ที่ทำมาจากกล่องนมรีไซเคิล จ...

  • การอนุรักษ์ช้าง

   สำหรับคนไทย “ช้าง” เป็นสัตว์ที่ได้รับความใส่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม ช้าง...

  • เมื่อดูดีขึ้น ทำให้รู้สึกดีขึ้น

   เพราะเรารู้ดีว่า “จิตวิทยา” เป็นส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทางเราได้ให้การช่วยสนับสนุนโครงการที่ให้ผู้ฝึกอบรมด้านความงามเข้าพบผู้ป่วยในศูนย์บำบัดในจังหวัดอุบลราชธานี, อุดรธานี และลำปางมานานหลายปี...

  • โครงการสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS)

   มูลนิธิเซ็นต์คามิรุส ประเทศไทย เป็นองค์รทางการกุศลซึ่งมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานในระยอง เพื่อให้ที่พักพิง และการรักษากับผู้ไร้บ้าน, ผู้ยากจน และผู้ไร้ที่พึ่งพิง ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS) ในปี 2560 S&J ได้บริ...

  • โครงการโดนดี

   เครื่อง “โดน ดี” ใช้เพื่อพัฒนาการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยโรคอัมพาต และผู้ป่วยติดเตียง สิ่งประดิษฐ์ของไทยที่ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อย่างมาก เครื่อง “โดน ดี” ช่วยทำให้การเข้าถึงการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้น...

  • โครงการอบรม “Smart Science”

   หลังจากความสำเร็จของโครงการ “วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกล” ...

 • การใช้คุกกี้

  การใช้คุกกี้

  เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บ Cookies ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล