กลับ

“วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกล”

2 ปีที่แล้ว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่ห่างไกล สำหรับโรงเรียนในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เพื่อให้พิจารณางานด้านวิทยาศาสตร์เป็นตำแหน่งงานในอนาคต โดยได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างน่าประทับใจ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ความรู้

80%

82%

การประยุกต์ใช้ความรู้ 60%

84%

จำนวนนักเรียน

400

2,025

โรงเรียนที่เข้าร่วม 15

19

นักเรียนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

20%

67%