นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย การรวบรวม การเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะประกาศมีผลใช้บังคับในอนาคต (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายร่วมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

3. คำจำกัดความ
“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายที่บริษัทฯ จัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า “ทางตรง” หรือ “ทางอ้อม” แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“การประมวลผล” หมายถึง การรวบรวม การเก็บ การใช้ การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“คุกกี้”(Cookies) หมายถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะมีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์เท่านั้น

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด กรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้งก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือต้องให้ข้อมูลด้วยประการอื่นใด หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลเช่นว่านั้น อาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์นั้น บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปตามลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข หรือเพิกถอนการให้ความยินยอมในการ รวบรวม เก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอน ข้อมูลนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกระทำได้โดยติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดสำหรับติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก 3 ช่องทาง ดังนี้
5.1 กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มการสมัครงาน หรือการตอบแบบสอบถาม (Survey) ของบริษัทฯ การโต้ตอบทาง E-Mail หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านคุกกี้ (Cookies) เป็นต้น
5.2 กรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น การได้รับข้อมูลจากบริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรของบริษัทฯ หรือการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เปิดเผย หรือยินยอมให้เปิดเผย เช่น หน่วยงานรัฐ ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
5.3 กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ เช่น การเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของบริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV เป็นต้น

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประกอบกิจการประจำวันของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ เพื่อจัดการ และ/หรือปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ให้บริการ พนักงาน และข้อมูลอื่น เป็นต้น
กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยการติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

7. ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ภายในกำหนดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นไว้ โดยจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการได้รับข้อมูลนั้นตามกฎหมาย และ/หรือ ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อบังคับอันเป็นภาระผูกพันตาม กฎมาย / กฎระเบียบ ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายภายใต้นโยบายฉบับนี้ แต่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะตราบเท่าที่
7.1 ข้อมูลมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
7.2 ข้อมูลมีความจำเป็นต่อการดำรงความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรักษาข้อมูลนั้น และ/หรือ
7.4 มีข้อกำหนดให้เก็บรักษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น กฎระเบียบด้านภาษี และกฎระเบียบบริษัท

8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยและแบ่งปัน
บริษัทฯ อาจแบ่งปันหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้รับข้อมูลบางส่วนอาจเป็นผู้รับในประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตอันเป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ บริษัทฯ จะใช้ขั้นตอนในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองและป้องกันอย่างปลอดภัยในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเคียงกับการคุ้มครองภายใต้กฎระเบียบในท้องถิ่นของผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอข้อมูลได้ตามรายละเอียดสำหรับติดต่อดังที่ระบุไว้ด้านล่าง และในบางกรณีบริษัทฯ อาจร้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่ใช้บังคับในท้องถิ่นนั้น

9. การเก็บรักษา และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการสำหรับใช้ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง, ใช้งาน หรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตรวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะ มาตรการดังต่อไปนี้ :
9.1 บริษัทฯ ใช้และดำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรการทางเทคนิคที่ซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการบันทึกและประมวลผลอย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยครบถ้วนสมบูรณ์
9.2 บริษัทฯ ใช้และดำรงรักษาไว้ซึ่งข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามตรวจสอบการเข้าถึง การใช้งาน และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
9.3 บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ทั้งในรูปของเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ตู้ ล็อกเกอร์ประจำแผนกของบริษัทฯ และในบางสภาพการณ์ บริษัทฯ อาจใช้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในทุกกรณีเช่นว่านี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองจากการทำลาย การแก้ไข และการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการประมวลผลอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
9.4 พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ภายใต้กำหนดให้ต้องทำข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อตกลงที่คล้ายกัน ซึ่งกำหนดภาระผูกพันให้พวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
9.5 บริษัทฯ กำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการภายนอกทุกรายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ใช้บังคับ
9.6 บริษัทฯ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวบ ใช้ เปิดเผย รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัทฯ
10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
10.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการแจ้งให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการแจ้งให้บริษัทฯ ทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
10.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
10.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวได้ หากปรากฏเหตุอันสมควรเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

11. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น รวมถึงการกำหนดมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน การรวบรวม การเก็บ การใช้ การเปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

12. การใช้คุกกี้
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ อาจจะใช้ระบบคุกกี้ (Cookies) ในการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ

13. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

14. ช่องทางการติดต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ แจ้งข้อร้องเรียน หรือใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกำหนดไว้ในนโยบายข้างต้นได้ที่:
คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหา ชน)
2 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 6762727 ต่อ 2507 หรือต่อ 2558
อีเมล: PDPA-SJI@snjinter.com

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท

การใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บ Cookies ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล