กลับ

ได้รับการรับรองมาตรฐานป่าไม้ และการค้าที่เป็นธรรม

The Forest Stewardship Council คือ องค์การระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ที่กำหนดมาตรฐานเพื่อให้การจัดการป่าไม้ของโลกเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ เรามีความยินดีที่ได้ใบรับรองสายการผลิต (Chain of Custody) ของ FSC ซึ่งติดตามผลตั้งแต่การนำวัตถุดิบจากป่าไม้ที่ได้รับการรับรองจาก FSC ไปถึงร้านค้า รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ

การรับรองมาตรฐานป่าไม้ FSC ครอบคลุมไปถึงสิ่งต่าง ๆ มากกว่าแค่ป่าไม้ เพราะยังเป็นการรับรองว่าชุมชนท้องถิ่นให้ความเคารพ และมีการปกป้องถิ่นที่อยู่ของพืช และสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อีกทั้งพนักงานในส่วนนี้ก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย

เรายังเป็นผู้สนับสนุนของ Fair Trade ที่แถลงวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้นในเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ รวมถึงพัฒนามาตรฐานสังคม และสิ่งแวดล้อม

SJI TH