S&J ได้รับเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในด้านการขับเคลื่อนความยั่งยืน

หลังจากที่บริษัทเราเพิ่งได้รับรางวัล“ The Overall Best Award” ,“Outstanding SET Sustainability Award” และ“ Thailand Sustainability Investment Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงหนึ่งเดียวจากบริษัทในประเทศไทยเพื่อแบ่งปันความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการสัมภาษณ์คุณธีรศักดิ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและประธาน บริษัท S&J International แบ่งปันปรัชญาการดำเนินธุรกิจการยอมรับมาตรการความยั่งยืนและเมทริกซ์ S&J ใช้ในการติดตามและวางแผนเชิงรุกในกิจกรรมของเราเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

ประกาศผลรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารเเละยาแห่งประเทศไทย (อย.) ประจําปี 2563 (อย. อวอร์ด ประจําปี 2563)

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นสถานประกอบการด้านเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามใน ประเทศไทยเพียงเเห่งเดียวที่คว้ารางวัลในสาขานี้ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้การรับรองมีดังต่อไปนี้

  • ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดกระบวนการผลิต 
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบโดยตลอดมา 
  • เป็นสถานประกอบการตัวอย่าง 
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
  • ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

คุณธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ และ ศ.ดร.มาลิน อังสุรังษี ได้กล่าวว่า พวกเราในนามของเอสแอนด์เจอินเตอร์ เนชั่นแนล พร้อมด้วยทีมงานผู้ทุ่มเททั้งหลาย มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้จาก อย. เรามุ่งมั่น และจะพัฒนาบริษัทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุด และปฏิบัติตัวเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีความสํานึกรับผิด ชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท 

อย. ได้ประกาศผลรางวัล ควาลิตี้ อวอร์ด 2563 ให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคและสถานประกอบการด้านการ ดูแลสุขภาพในประเทศไทย และเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกพร้อมด้วยสถาน ประกอบการอีก11แห่ง

ขั้นตอนความปลอดภัยของพนักงานระหว่าง Covid-19

เรียน Business Partner ทุกท่าน

                   จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส  Covid 19 ที่รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภัยคุกคามนี้และมีความห่วงใยถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงถึงมาตรการที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ในการดูแลสภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานของเราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการเหล่านี้อาจทำให้ท่านที่ต้องติดต่อกับบริษัทฯ ไม่ได้รับความสะดวกบ้าง จึงถือโอกาสขออภัย และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

1. บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน โดยปรับวิธีดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายตามความจำเป็น

อีกทั้งบริษัทฯมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติตามข้อชี้แนะที่ได้รับ

2. บริษัทฯ ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยแนะนำให้พนักงานดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้องตั้งแต่แต่ต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กรณีที่พวกเขาเหล่านั้นต้องถูกกักกัน หรือป่วยด้วยโรคติดเชื้อ Covid 19 บริษัทฯมีนโยบาย work from home มี social distancing ระหว่างทีมงานขณะทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนการสังเกตอาการด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักงานต้องลาเพื่อตรวจเช็คหรือรักษาอาการติดเชื้อ จากไวรัสโควิดดังกล่าว แต่โชคดีมากที่ขณะนี้ ยังไม่มีพนักงานใดที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส Covid 19

3. ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนรู้ดีและได้ถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี สำหรับสภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการ การทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ถี่มากขึ้น ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯได้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดูแลสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาวอีกด้วย

4. ทีมฝ่ายบริการลูกค้า และจัดหาจัดซื้อของบริษัทฯ จะติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ให้ขาดตอน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ต่างฝ่ายต่างดำเนินธุรกิจตามเป้าประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท เอสแอนด์เจฯ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากว่า 40 ปี สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และการรักษาสัญญาเพื่อรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทำ และเราจะยังคงเป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจและมั่นใจได้ แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

โปรดรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากโควิท19

เรียน Business Partner ทุกท่าน

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ที่รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อนทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย
บริษัท เอส แอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภัยคุกคามนี้และมีความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ฯ บริษัท ฯจึงขอชี้แจงถึงมาตรการที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นขึ้น เป็นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯจะดำเนินการเต็มที่เต็มกำลัง ในการดูแลสภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานของเราสามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการเหล่านี้อาจทำให้ื่านที่ที่ต้องติดต่อกับบริษัทฯ ไม่ไดร้ับความสะดวกบ้างจึงถือโอกาสขออภัยและ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
1. บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน โดยปรับวิธีดำเนินธุรกิจและกำหนดนโยบายตามความจำเป็น อีกทั้งบริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับ หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติตามข้อชี้แนะที่ได้รับ
2. บริษัท ฯ ปฏิบตัิงานเชิงรุกโดยแนะนำให้พนักงานดูแลสุขภาพ และป้องกัน ตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้องตั้งแต่ตนเองรวมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กรณีที่พวกเขาเหล่านั้น ต้องถูกกักกันหรือป่วยด้วยโรคติดเชื้อCovid 19 บริษัทฯมีนโยบาย work from home มี social distancing ระหว่างทีมงานขณะทำงานหรือทำ กิจกรรมอื่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนการสังเกตอาการ ด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยินดีให้การสนับสนุนค่าใชจ้่ายกรณีที่พนักงานต้องลาเพื่อตรวจเช็คหรือรักษาอาการติดเช้ือจาก
ไวรัสโควิดดังกล่าว แต่โชคดีมากที่ขณะนี้ยังไม่มีหนักงานใดที่ตรวจพบว่าติดเช้ือไวรัส Covid 19
3. ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนรู้ดีและได้ถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีสำหรับสภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้บริษัท ฯ ได้กำหนดมาตรการการทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆถี่มากขึ้น ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯได้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดูแลสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาวอีกด้วย
4. ทีมฝ่ายบริการลูกค้าและจัดหาจัด ซื้อของบริษัทฯ จะติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ให้ขาดตอน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสาร อาทิโทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ต่างฝ่ายต่างดำเนินธุรกิจตามเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท เอสแอนด์เจฯ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากว่า 40 ปีสิ่งสำคัญ ประการหนึ่งคือความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และการรักษาสัญญาเพื่อรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทำ และเราจะยังคงเป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจและมั่นใจได้ แม้จะอย่ใูนช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

S&J ชนะรางวัลสุขภาพความงามและสุขภาพจาก Watsons ในปี 2020

เป้าหมายของ Watsons Health, Wellness และ Beauty Awards คือการให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินของพวกเขา และเพื่อมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยช่วยให้พวกเขาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด รางวัลนี้ทาง Watsons ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่โดดเด่นที่สุดในเครือ Watsons โดยมีผู้เชี่ยวชาญของ Watsons Beauty เข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อตัดสินผู้ชนะ

สำหรับ S&J เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลการพัฒนาและรูปแบบการบริการเต็มรูปแบบสำหรับแว็กซ์ทรีทเมนต์แว็กซ์อโวคาโดของ Watsons ซึ่งได้กลายเป็นทรีทเม้นท์ผมที่ขายดีที่สุดของพวกเขา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 ให้กับบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลด้านความยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2549 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่น ๆ เราบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติอีกครั้งในปี 2562 เพื่อรับรางวัล “Outstanding SET Sustainability Award 2019” และรางวัล “The Thailand Sustainability Investment Award 2019” พวกเรายังเป็นผู้สนับสนุนทุกกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาว

นายปกรณ์ เพชรธัชวัฒน์ชัย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่จะแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะรางวัล SET Awards ประจำปี พวกเขาทั้งหมดมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งยังเป็นต้นแบบในตลาดทุนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตลาดทุนในระยะยาว จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล เราบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภครายเดียวในประเทศไทยที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งรายการนี้จัดแสดงถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินความยั่งยืนประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

S & J ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2562

S & J ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 – 3,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

เอส แอนด์ เจ ได้รับรางวัลที่นิวยอร์ก

MakeUp รุ่นที่ 9 ในนิวยอร์กได้ปิดตัวลงแล้ว และเรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลต้นไม้แห่งนวัตกรรมเป็นครั้งที่สามในปี 2562 หลังจากที่ชนะรางวัลต่าง ๆ ที่ลอสแอนเจลิสและปารีส เราดีใจที่ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งแต่มีถึงสองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกสำหรับรางวัลนี้ที่นิวยอร์ก รางวัลต้นไม้แห่งนวัตกรรมจะเป็นการคัดเลือกนวัตกรรมที่ดีที่สุดที่มาจากโชว์ของ MakeUp ในแต่ละครั้งโดยกรรมการผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่จะใช้เวลาทั้งวันในการคัดเลือกว่าผลิตภัณฑ์ใดที่จะเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในอนาคต มีการจัดแสดงการคัดเลือกนี้บนต้นไม้ในระหว่างการแสดงโชว์ และในปีนี้ทางทีมงานในนิวยอร์กได้มอบรางวัลระดับสากลสองรางวัลให้กับ เอส แอนด์ เจ สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ ของเราที่ชื่อว่า “Cool & Calm Oil Control” และ “Milky Lip Blush”

ผิวที่ฉ่ำน้ำจะยังคงเป็นศูนย์กลางของความต้องการของลูกค้าที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะสนับสนุนเหล่าผู้มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงวิธีการที่แบรนด์ต่างๆ จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกอนามัยจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถลดของเสียและให้ความสำคัญกับโลกมากกว่าผลกำไร ที่ เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เราคือผู้นำเทรนด์ที่น่าเชื่อถือในด้านการพัฒนาและการผลิตเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวในการดูแลสมดุลที่ดีระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี เราจุดประกายและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ด้านความงามชื่อดังต่างๆ ที่กำลังมองหาหุ้นส่วนที่ดีเลิศในการสรรค์สร้างและการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประสบความสำเร็จ

เซนส์บิวรี่มอบรางวัลสุดหุ้นส่วนยอดเยี่ยมให้กับ เอส แอนด์ เจ

เนื่องจากมีการกำหนดรายได้ของตลาดสุขภาพและความงามในสหราชอาณาจักรไว้ที่ 27 พันล้านปอนด์ภายในปี พ.. 2563 ในปี พ.. 2561 เซนส์บิวรี่ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรได้วางรากฐานสำหรับการปรับปรุงครั้งสำคัญในด้านความงามที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของตนได้มีผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ดีที่สุดในย่านการค้าสายหลักที่ตั้งอยู่ในแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกซื้อ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงนี้ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากกว่า 1,500 รายการที่ได้รับการเปิดตัวจากการขยายรูปแบบสินค้าและการเปิดตัวของแบรนด์พิเศษใหม่ๆที่เหล่าลูกค้าอาจจะไม่คิดว่ามีอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในการเตรียมการสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบูติกของพวกเขาเซนส์บิวรี่ได้ตัดสินใจที่จะเป็นหุ้นส่วนกับเอสแอนด์เจเพื่อร่วมทำงานในทุกๆด้านเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เรามีความภาคภูมิใจที่ความมุ่งมั่นและ ความทุ่มเทนี้ที่มีให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบูติกได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างท่วมท้นจากสำนักพิมพ์และเหล่าบล็อกเกอร์ต่าง ๆ ตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนตุลาคม ปี พ.. 2561 เราได้เห็นการเติบโตด้านการขายที่เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องในปี พ.. 2562 เราและเอส แอนด์ เจ ได้รับเกียรติให้ได้รับการยอมรับจากเซนส์บิวรี่ด้านการสนับสนุนของพวกเราในการเป็นหุ้นส่วนในช่วงการประชุมผู้ผลิตประจำปีครั้งล่าสุด ณ ประเทศฮ่องกง ซึ่งเอส แอนด์ เจ ได้รับรางวัลสุดหุ้นส่วนยอดเยี่ยมประจำปี พ.. 2561

เอส แอนด์ เจ ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพของบุคคล โดยที่แบรนด์จะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับความสนใจมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิผลและผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคต้องสามารถทราบว่าส่วนผสมมาจากที่ไหนและทั้งหมดนั้นมีจริยธรรมและความปลอดภัยหรือไม่ เราภูมิใจมากที่ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรนวัตกรรมอันดับต้น ๆจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยที่บริษัทของเราได้รับการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดด้วยการพัฒนาที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมทางกลยุทธ์ตลอดจนความสามารถในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

เอส แอนด์ เจ เรากำลังคิดค้นส่วนผสมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อจะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อกระตุ้นและดึงดูดผู้บริโภค นวัตกรรมของเรารวบรวมและครอบคลุมความหลากหลายในตลาดอย่างกว้างขวางโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นในระดับพรีเมียม ตลาดกลาง

หรือความอ่อนไหวต่อราคา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและการดูแลสุขภาพของบุคคลในระดับนานาชาติ เรามุ่งเน้นที่นวัตกรรมที่สามารถจับต้องได้และมีคุณภาพยอดเยี่ยมในตลาดโลก เราทราบว่าทุกแบรนด์มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และเราจะพัฒนานวัตกรรมของเราให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์ในขณะที่ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว เราไม่เคยลดทอนมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และไม่เคยลดทอนความปลอดภัยในทุก ๆ แง่มุมของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของเรา