กลับ

รางวัล Highly Commended in Sustainability Awards 2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล  Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรพย์แฟ่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารเพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไป กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล