กลับ

ประกาศผลรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารเเละยาแห่งประเทศไทย (อย.) ประจําปี 2563 (อย. อวอร์ด ประจําปี 2563)

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นสถานประกอบการด้านเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามใน ประเทศไทยเพียงเเห่งเดียวที่คว้ารางวัลในสาขานี้ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้การรับรองมีดังต่อไปนี้

  • ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดกระบวนการผลิต 
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบโดยตลอดมา 
  • เป็นสถานประกอบการตัวอย่าง 
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
  • ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

คุณธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ และ ศ.ดร.มาลิน อังสุรังษี ได้กล่าวว่า พวกเราในนามของเอสแอนด์เจอินเตอร์ เนชั่นแนล พร้อมด้วยทีมงานผู้ทุ่มเททั้งหลาย มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้จาก อย. เรามุ่งมั่น และจะพัฒนาบริษัทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุด และปฏิบัติตัวเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีความสํานึกรับผิด ชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท 

อย. ได้ประกาศผลรางวัล ควาลิตี้ อวอร์ด 2563 ให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคและสถานประกอบการด้านการ ดูแลสุขภาพในประเทศไทย และเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกพร้อมด้วยสถาน ประกอบการอีก11แห่ง