กลับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทย

นวัตกรรมพลาสติก (post-consumer resin: PCR) เป็นวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยการนำวัสดุกลับมาใช้อีกครั้ง กล่าวอีกในหนึ่งคือ
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โครงการที่ S&J ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ Better Way (มิสทิน) GC (ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PCR) และ Top Trend
(ผู้ผลิตขวด PCR) เป็นโครงการแรกในอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทย
และยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภารกิจของ S&J
ในการคิดค้นโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

S&J
จะสานต่อภารกิจด้านการพัฒนาและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างยังยืนและรับผิดชอบต่อสังคมแล
ะสิ่งแวดล้อม