ที่ S&J เราเชื่อในความไว้ใจ ความโปร่งใสและการเชื่อมั่นในผู้ลงทุนของเราทุกๆท่าน เราสัญญาที่จะให้ข้อมูลและพัฒนาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2561

ประกาศวันหยุด2562 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอรัลกลาส จำกัดคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561S & J ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2561แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 บนเว็บไซต์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติมข้อมูล)อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2560

ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2561ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2560เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561ขอนำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2560การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้นขอนำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2560แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 บนเว็บไซด์ของบริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2559

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2558

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2557

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2556

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2555

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2554

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2553

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2552

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2551

SJI TH