กลับ

เอสแอนด์เจ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้มอบรางวัลด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปีพ.. 2549 เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสมรรถนะโดดเด่นในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้เกียรติถือว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทอื่นๆ บริษัทเอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลของเราได้รับเกียรติอีกครั้งในปีพ.. 2561 ให้ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปีพ.. 2561” (Outstanding SET Sustainability Award 2018) และรางวัลการสร้างโอกาสลงทุนด้วยหุ้นที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจำปีพ.. 2561” (The Thailand Sustainability Investment Award 2018) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเรายังเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่เข้มแข็งต่อพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อการเจริญเติบโตที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาวด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ยั่งยืนในองค์กรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุน เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้ทำการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลของเรามีความภูมิใจอย่างสูงที่ได้เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคแห่งเดียวของประเทศไทยที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของบริษัทแห่งการลงทุนที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงบัญชีรายชื่อของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสมรรถนะโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม,สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SJI TH