กลับ

ไม่มีการเลือกปฏิบัติในธุรกิจของเรา

เราภูมิใจกับนโยบายการคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เลือกปฏิบัติของเรา และแท้จริงแล้ว พนักงาน 74% ของเราเป็นผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจของเรา เพศไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนตำแหน่ง เรายังสนับสนุนอย่างมากกับการเคลื่อนไหว Me Too เพื่อต่อต้านการคุกคามทางเพศ และความรุนแรงทางเพศในที่ทำงาน

SJI TH