S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

 • 2549
 • 2550
 • 2551
 • 2552
 • 2553
 • 2554
 • 2555
 • 2556
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560

รายงานประจำปี 2556

  หน้าปก-สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
    1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
    2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    3. ปัจจัยความเสี่ยง
    4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
    6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
    7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
    8. โครงสร้างการจัดการ
    9. การกำกับดูแลกิจการ
    10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
    12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    13. ข้อมูลทางการเงิน
    14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  เอกสารแนบ
    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
    เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
    เอกสารแนบ 5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
    เอกสารแนบ 7 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รายงานประจำปี 2557

  หน้าปก-สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
    1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
    2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    3. ปัจจัยความเสี่ยง
    4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
    6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
    7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
    8. โครงสร้างการจัดการ
    9. การกำกับดูแลกิจการ
    10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
    12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    13. ข้อมูลทางการเงิน
    14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  เอกสารแนบ
    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
    เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
    เอกสารแนบ 5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
    เอกสารแนบ 7 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รายงานประจำปี 2558

  หน้าปก-สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
    1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
    2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    3. ปัจจัยความเสี่ยง
    4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
    6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
    7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
    8. โครงสร้างการจัดการ
    9. การกำกับดูแลกิจการ
    10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
    12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    13. ข้อมูลทางการเงิน
    14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  เอกสารแนบ
    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
    เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
    เอกสารแนบ 5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
    เอกสารแนบ 7 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รายงานประจำปี 2559

  หน้าปก-สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
    1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
    2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    3. ปัจจัยความเสี่ยง
    4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
    6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
    7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
    8. โครงสร้างการจัดการ
    9. การกำกับดูแลกิจการ
    10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
    12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    13. ข้อมูลทางการเงิน
    14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  เอกสารแนบ
    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
    เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
    เอกสารแนบ 5.1 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เอกสารแนบ 5.2 สารประธานกรรมการ
    เอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
    เอกสารแนบ 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เอกสารแนบ 5.5 รายงานคณะกรรมการสรรหา
    เอกสารแนบ 5.6 รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    เอกสารแนบ 5.7 รายงานคณะกรรมการบริหาร
    เอกสารแนบ 5.8 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานประจำปี 2560

  หน้าปก-สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
    1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
    2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
    3. ปัจจัยความเสี่ยง
    4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
    6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
    7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
    8. โครงสร้างการจัดการ
    9. การกำกับดูแลกิจการ
    10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
    12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
    13. ข้อมูลทางการเงิน
    14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  เอกสารแนบ
    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
    เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
    เอกสารแนบ 5.1 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    เอกสารแนบ 5.2 สารประธานกรรมการ
    เอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
    เอกสารแนบ 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    เอกสารแนบ 5.5 รายงานคณะกรรมการสรรหา
    เอกสารแนบ 5.6 รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    เอกสารแนบ 5.7 รายงานคณะกรรมการบริหาร
    เอกสารแนบ 5.8 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ


Copyright © 2013. All Rights Reserved.