S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

Investor relation

 

S & J ร่วมจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10”

        บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10" โดย ดร.อัตถกร กลั่นความดี กรรมการรองผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องSilk 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี

        ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,916,993.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
       (1) เงินปันผลในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
       (2) เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
       ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

S & J ร่วมจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9”

        บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9" โดยคุณธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี

        ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,916,993.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.96 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2559 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
         สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี

        ตาม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 149,930,828 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,441,203.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
       (1) เงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
       (2) เงินปันผลจำนวน 0.51 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
       ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
         สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี

        ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,944,662.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.12 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
         สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

        ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,944,662.40  บาท คิดเป็นร้อยละ  62.68  ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23  ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2555   ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556   และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
         สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
        ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,930,828.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 70.93 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30  ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2554 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
        สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553
       ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,294,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2553 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
       สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
S & J ร่วมจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”
       บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม  14  บริษัท ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน " นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ " ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 โดยให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธสินค้าของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลธุรกิจ นโยบาย และผลการดำเนินงานกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
       ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,813,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
       สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
S & J ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
       ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,813,500.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จำนวน 104,813,500 หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
       สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
S & J ร่วมจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”
       บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม  15  บริษัท ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน " นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ " ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบูธสินค้าของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลธุรกิจ นโยบาย และผลการดำเนินงานกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท


Copyright © 2013. All Rights Reserved.